การปรับปรุงความเท่าเทียมกันของค่าจ้าง

December 18, 2018 news

ผู้หญิงอาจจะตะโกนดังกว่าเดิมเพื่อการรักษาและจ่ายเงินเท่าเทียมกัน แต่รายงานฉบับหนึ่งออกมาระบุว่าจะต้องใช้เวลาหลายศตวรรษเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศในสถานที่ทำงานทั่วโลก การปรับปรุงความเท่าเทียมกันของค่าจ้างในปีนี้เมื่อเทียบกับปีพ. ศ. 2560 เมื่อมีการเบี่ยงเบนความแตกต่างด้านเพศทั่วโลกเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษแต่ก็เตือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกชดเชยด้วยการลดลง

ของการเป็นตัวแทนของสตรีในด้านการเมืองควบคู่กับความไม่เสมอภาคมากขึ้นในการเข้าถึงด้านสุขภาพและการศึกษาในปัจจุบันอัตราว่างเพศทั่วโลกในหลายพื้นที่จะไม่ปิดอีก 108 ปีในขณะที่คาดว่าจะใช้เวลา 202 ปีในการปิดช่องว่างในที่ทำงาน WEF พบ รายงานประจำปีขององค์กรตามเจนีวาได้ติดตามความแตกต่างระหว่างเพศใน 149 ประเทศทั่วทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาสุขภาพโอกาสทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างพลังอำนาจทางการเมือง