December 2018

เกิดทางเลือกใหม่ในการรักษา

December 7, 2018 health news

โครงสร้างเหล่านี้มีการผลิตเมื่อมีพื้นที่ในโครงสร้างของดีเอ็นเอที่อุดมไปด้วย guanine ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตัวอักษรของตัวอักษรทางพันธุกรรมซึ่งสามารถโต้ตอบกันได้ ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าการมีโครงสร้างเหล่านี้ขัดขวางการทำงานของเครื่องจักรซ่อมแซมเว้นแต่จะถูกยกเลิกโดย PIF1 สำหรับเรื่องนี้จะเกิดขึ้นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน BRCA1